Inventech Connect

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการงานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์

งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (VGI)

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันที่ 8 กรกฏาคม

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (XPG)

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (JCK)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันที่ 30

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (AMC)

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันที่ 28

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (YNP)

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันที่ 24 มิถุนายน

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (MJD)

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันที่ 18

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (JCKH)

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันที่ 15

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (PTTGC)

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 มิถุนายน

อ่านเพิ่มเติม »

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 88/60-61
ซอย รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Copyright © 2021 Inventech Systems co., ltd. | All Rights Reserved.