หลายคนคงสงสัยกันว่า หนังสือชี้ชวนกับรายงานประจำปีแตกต่างกันอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร?

หนังสือชี้ชวนกับรายงานประจำปีแตกต่างกันอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร? สำหรับกรณี “หนังสือชี้ชวน” เป็นสารสนเทศที่อาจมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คือ เอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการจะต้องจัดทำขึ้น และต้องเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ หรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทุน (เมื่อถูกร้องขอ) ทุกครั้งที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจัดทำขึ้นให้มี 2 ส่วน คือ

 1. ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ
 2. ส่วนข้อมูลโครงการ

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ที่ผู้ลงทุนควรทราบ ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 1. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม (key feature)
  • ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการ
  • จำนวนเงินทุนของโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ จำนวนและราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
  • นโยบายและวัตถุประสงค์การลงทุน
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  • วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน
  • สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน
  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้สอบบัญชี
  • กำหนดเวลาการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก และระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะกองทุนเปิด)
  • หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) (เฉพาะกองทุนปิด)
  • ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในกรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมมีประกัน เป็นต้น
 2. คำเตือนและข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน เช่น “การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้” (ยกเว้นกรณีกองทุนรวมมีประกัน) “ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน” เป็นต้น
 3. ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้น ให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  • ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (credit risk)
  • ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (market risk)
  • ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)
  • ความเสี่ยงในความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของผู้ประกัน (เฉพาะกองทุนรวมมีประกัน)
  • แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง (ถ้ามี)
  • การเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนกับกองทุนรวมประเภทอื่น (ถ้ามี)
 4. ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียก เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวม หรือกองทุนรวม
 5. วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน

ส่วนข้อมูลโครงการ ต้องมีรายการตามที่มีปรากฏในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ประเภท ชื่อ จำนวน และมูลค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้
 2. ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ
 3. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมโดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานมาตรฐานที่สมาคมกำหนด หากใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานอื่นใด ให้แสดงผลการดำเนินงานที่ใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่สมาคมกำหนดควบคู่กันไปด้วย เป็นต้น

บริษัทจัดการต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดใหม่ทุกรอบปีบัญชีซึ่งต้องแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสิ้นปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ หนังสือชี้ชวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกันกับหนังสือชี้ชวนที่จัดทำขึ้นสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และให้เพิ่มเติมวันที่จดทะเบียนกองทุนรวมในส่วนลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมด้วย

ส่วนกรณี “รายงานประจำปี” จะมีความหมายดังนี้

รายงานประจำปี คือ รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์การธุรกิจประจำปีที่ฝ่ายบริหาร จะต้องจัดทำ และนำเปิดเผยข้อมูลตามสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานประจำปีตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ที่ตลท. กำหนดนั้น จะต้องนำส่งภายใน 110 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่บริษัทจดทะเบียนได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 4 ชุด พร้อม CD-ROM (ถ้ามี) ซึ่งหากบริษัทจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติให้จัดทำและนำส่งฉบับภาษาอังกฤษด้วย ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนให้บริษัทเผยแพร่รายงานประจำปีผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์

ประโยชน์ของรายงานประจำปี และหนังสือชี้ชวน มีดังนี้

– เป็นสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อหลักทรัพย์ของบริษัท

– เป็นสารสนเทศที่อาจมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

– เป็นสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

 

ที่มาของข้อมูล : https://www.set.or.th/th/regulations/simplified_regulations/files/20140314_Meeting_v2.pdf

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น